Huisregels

Definities

 • Evenement: SEN zomerfeest
 • Evenemententerrein: Het evenemententerrein van het evenement omvat het muziekkoepelterrein in Neede inclusief de straten Marktstraat (vanaf Marijkestraat tot de Wilhelminastraat), Marktplein, Oranjelaan, Julianastraat (tot aan Marijkestraat), Marijkestraat (vanaf Julianastraat tot Marktstraat).
 • SEN’76: Stichting Evenementen Neede ’76, de organisator van het evenement.

Algemeen

 • Huisregels: Voor de veiligheid van iedereen die op het evenemententerrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is tijdens het evenement de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer u naar het evenement komt en daardoor aanwezig bent op het evenemententerrein, gaat u akkoord met dit reglement.
 • Eigen risico: Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. SEN’76 en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.
 • Geluid: Op het evenement kan meer dan 85 dB(A) aan geluid worden geproduceerd. SEN’76 aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Vervoer: Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Auto’s zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. Voor bezoekers die met de auto komen is er binnen loopafstand parkeergelegenheid. Voor bezoekers die met de fiets of scooter komen is er een bewaakte stalling geregeld 100 meter naast de feesttent.
 • Overig: In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

Veiligheid en gedrag

 • Normen en waarden: Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd. De toegang tot het evenemententerrein kan u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald.
 • Ongewenst gedrag: Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften, opdrachten en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel en medewerkers van SEN’76. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word u te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.
 • Onderzoek: Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan het beveiligingspersoneel uw medewerking vragen voor een onderzoek aan kleding, bagage en vervoermiddel. U kunt tevens worden gefouilleerd. Als u hieraan geen medewerking verleent, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • Camera’s: Op diverse plaatsen op het festival terrein hangen camera’s, dit om te waken voor u en onze veiligheid. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties.
 • EHBO: Voor eerste hulp bij verwondingen en ongelukken is er een EHBO-post ingericht. De EHBO-post bevindt zich rechts naast het podium in de feesttent.

Wat mag wel en niet op het evenemententerrein

 • Glaswerk: Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het evenemententerrein.
 • Drugs: Het is niet toegestaan om drugs (softdrugs, lachgas/distikstof(mon)oxide en harddrugs) in uw bezit te hebben of te verhandelen op het evenemententerrein.
 • Roken: Het is wettelijk niet toegestaan om in de feesttent te roken.
 • Huisdieren: Huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Verkoop of promotie: Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het evenemententerrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van SEN’76.
 • Toiletgebruik: Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik.
 • Drank- en etenswaren: Binnen de toegangspoorten, en op het koepelterrein bij de evenementen die op dat terrein plaatsvinden, is het niet toegestaan om eigen drank- of etenswaren mee te nemen. Het is eveneens niet toegestaan om gekochte drank mee te nemen buiten de toegangspoorten.
 • Tassen: Rugtassen, rugzakken of tassen kunnen worden geweigerd.
 • Ontbloot bovenlijf: Bezoekers met ontblote bovenlijven kunnen worden geweigerd of verzocht worden het bovenlijf te bedekken.
 • Aanstootgevende kleding: Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, voetbal gerelateerde (club) kleding, de toegang te weigeren.
 • Niet toegestane goederen: Als er bij de ingangscontrole en/of terreincontrole niet toegestane goederen/voorwerpen worden gevonden, ben u zelf verantwoordelijk om deze goederen/voorwerpen buiten het evenemententerrein op te slaan of weg te gooien. Als het gaat om wettelijk verboden goederen/voorwerpen dan worden deze te allen tijde overgedragen aan de politie.

Alcohol

 • NIX18: Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. SEN’76 wijkt niet af van deze wetgeving en zal hier dan ook op controleren. U kunt om legitimatie worden gevraagd.
 • Wederverstrekking: Het is voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 • 18+ bandje: Lijkt u jonger dan 25 jaar dan wordt om uw legitimatiebewijs gevraagd. Op vertoon van legitimatie is voor bezoekers van 18 jaar of ouder een 18+ bandje verkrijgbaar. Op vertoon van een 18+ bandje zijn zwak alcoholische dranken verkrijgbaar aan de bar. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Foto- en video opnamen

 • Gemaakt door SEN’76: Tijdens het evenement worden er foto- en video opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden voor eigen promotie en communicatieve doeleinden. Hiervoor wordt vooraf geen toestemming gevraagd. Door het betreden van het evenemententerrein, gaat u akkoord dat SEN’76 foto- en video opnamen van u kan maken en dat SEN’76 deze voor eigen promotie en communicatieve doeleinden mag gebruiken. Wilt u niet op foto of video maak dit dan direct kenbaar bij onze foto- of videograaf. Uiteraard gaat SEN’76 discreet om het maken en publiceren van foto’s of opnames.
 • Gemaakt door derden: SEN’76 heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor het maken of publiceren van foto’s en opnames door derden.